mainimg
Código: FL0004
-
Auga
Localización

Barrio

Cidade histórica

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Fonte

Cronoloxía

1906

Historia

A auga é un dos elementos imprescindibles para o desenvolvemento humano, xunto co aire e a luz, e dende sempre influíu coa súa presenza no asentamento dos diversos pobos, que tiveron en conta a súa proximidade e abundancia para instalarse nun territorio. Os principais puntos para a captación de auga da cidade eran as fontes públicas, polo que os gobernantes, o Cabido e a poboación preocupábanse pola súa mellora, conservación e desenvolvemento.

O Bispo Sisnando I (880-920) foi o primeiro que procurou dar á cidade un subministro estable de auga no século X, mais foi o Arcebispo Diego Xelmírez no século XII quen fixo construír un acueduto e todo un sistema de conducións para alimentar Compostela dende a Fonte Branca, nos montes que coroan Vite e O Romaño.

Co crecemento demográfico de Santiago, os antigos recursos hidráulicos axiña se fixeron insuficientes para satisfacer as cada vez máis esixentes demandas de auga, polo que o Concello deulle gran importancia á procura de novos acuíferos, así como a captación e conservación deste recurso.

En Compostela só unha parte da poboación dispoñía dunha subministración propia de auga: aqueles que tiñan un pozo, ou os que conseguiran cota das augas que rebordaban das fontes ou que viñan pola traída da Fonte Branca. Deste xeito, só os máis ricos e as grandes institucións contaban cunha fonte para uso privado. O resto de habitantes tiña que acudir á fonte para o aprovisionamento de auga coa que beber, cociñar ou limpar.

O sistema máis común de recollida da auga baséase na existencia de canos. O cano de auga é o gran protagonista das fontes, pois deles bébese directamente ou se toma a auga en recipientes. Hai fontes nas que, por distintos motivos, a saída da auga lévase a cabo practicamente ao nivel do chan, mais o habitual é que exista certa altura entre o lugar por onde se produce a súa saída e o lugar onde a auga cae, de forma que o seu uso fágase máis fácil.

Dende un punto de vista arquitectónico, case todos os canos instálanse en frontóns ou pilastras. Os frontóns son grandes muros en forma de taboleiro, xeralmente decorados con diversos motivos e de perfil moi variado, de cuxa parte frontal saen os canos da fonte. Estes frontóns poden acharse exentos ou acaroados ás fachadas de vivendas, tapias medianeiras ou simples muros de contención de terras. Outros moitos canos teñen a súa saída por construcións de menor tamaño, que se denominan pilastras ou columnas verticais, por cuxo interior ascende a condución e dun de cuxos lados brota a auga. Aínda que os canos adoitan ser simples tubaxes de ferro, é frecuente que saian de mascaróns, relevos e outros adornos, ás veces da boca de cabezas humanas ou de animais.

O número de canos presente en cada fonte é moi variable, sendo o máis normal que dispoñan dun ou dous. Tamén os píos son habituais en todas as fontes, ou ben grandes tanques deseñados para o abastecemento do gando, ou pequenas cuncas coas funcións de desaugadoiro e servir de plataformas que facilitan a toma de auga e o enchido dos cántaros.

As prazas e lugares onde se instalaba unha fonte pública eran un importante punto de encontro da veciñanza e, polo tanto, un lugar onde informarse do que acontecía na cidade. Na contorna das fontes adoitaban instalarse negocios que consumían gran cantidade de auga, e que non sempre eran agradables: ferreiros, fornos e mesmo curtidoiros.

O crecemento da cidade trouxo unha enorme presión sobre o sistema de abastecemento: as ringleiras nas fontes medraban, o mantemento dos canos e conducións era un pesadelo, os barrios pedían fontes máis próximas e aumentaban as tomas ilegais. Estas penurias limitaban a vida e o desenvolvemento da cidade e das súas xentes.

A cidade de Santiago buscou desesperadamente auga baixo a terra. Os mananciais dos montes de Vite non bastaban para saciar a sede dunha cidade que se expandía cara aos barrios rurais. Estes clamaron por fontes propias, e a construción destas, xunto coa introdución das conducións de ferro na traída, trouxo estabilidade ao sistema e alongou a súa vida até a modernización de 1922.

A cidade devecía pola moderna subministración, mais esta supuxo a fin da razón de ser das propias fontes, que pasaron a ser un ornamento no espazo urbano. Mudou radicalmente a súa función e tamén a forma na que nós as percibimos. A chegada da traída tamén supuxo a fin de dous oficios tradicionais quer eran exercidos por mulleres: as lavandeiras e as augadoras.

As fontes tiñan unha gran importancia económica nas cidades xa que xeraban o oficio de augadora ou fonteira, unha persoa, normalmente muller, que levaba a auga ás casas da xente acomodada. As mozas recollían as sellas, agardaban a súa quenda na fonte, e logo volvían cos baldes na cabeza, facendo moitos portes ao día por unhas poucas moedas. Esta era a principal fonte de ingresos de moitas mulleres e as súas familias.

Os oficios de augadoras e lavandeiras esmoreceron coa instalación da traída de auga ás casas ao ser as familias podentes, que contrataban a estas mulleres, as primeiras en instalar a auga corrente nos seus domicilios. A instalación de pilóns nas casas e a introdución dos electrodomésticos fixo innecesaria a función destas mulleres.

Descrición

Ao inicio da rúa das Hortas, fronte á Igrexa de San Frutuoso. Construída en granito e ferro.

Cara a 1846 debía tratarse unicamente dun pozo ou dunha poza onde os veciños recollían auga. A primeira construción dunha fonte data de 1868, concretamente o 13 de xuño de 1868 acordouse no Concello a colocación dunha fonte na escalinata da rúa. En novembro do ano seguinte informábase da potabilidade das augas desta fonte. O 7 de decembro acordouse presentar o voto de grazas a don Antonio Casares polo recoñecemento da auga.

A pesar de que os primeiros datos relativos á construción dunha fonte no cruce da rúa das Hortas coa costa do Cristo datan do ano 1868, a subministración da auga á veciñanza víñase realizando con anterioridade grazas a un cano que a conducía até dita rúa. Tal vez pola insuficiencia do caudal que chegaba daquela, propúxose en 1868 a prospección dun novo manancial que abastecese a fonte e a realización desta un ano despois. Entre as condicións da obra, realizada por un mineiro italiano, estaba a de colocar unha canalización de auga en dirección ao Pazo Arcebispal, onde se atopaba a mina. Este manancial debía estar situado preto da fachada principal do Hospital Real, como se pode deducir dos graves problemas que, varios anos máis tarde, aparecerían como consecuencia das filtracións producidas dende o seu depósito de cadáveres. Solucionados os inconvenientes de anos anteriores vinculados á substitución das canalizacións e á construción dunha pía en 1874, xurdiron novas dificultades en 1906 en estreita relación co trazado que se lle dera dende un principio ao cano da fonte. Aínda que sabemos que en 1897 se considerará a posibilidade de repoñer o cano de barro que tiña a fonte por tubaxes de ferro que evitasen as filtracións. Neses anos faise evidente a grave contaminación da auga, producida polas filtracións que chegaban do sumidoiro público no que “también se halla emplazado sobre la misma, el local destinado a depósito de cadáveres, denominado el Cristo del Hospital; y por esta razón, se observa que de los baldeamientos de aguas y liquidos desinfectantes que usan para el aseo del citado depósito, penetran en la aludida alcantarilla”. A gravidade da situación obriga ao corte da auga na fonte o día 3 de setembro de 1906 e á urxente reparación dos danos seguindo a segunda das propostas presentadas polo sobrestante municipal. Esta supoñía o abandono do manancial do que se fornecía a fonte até ese momento, comunicándoa, grazas a un ramal, coa arqueta situada diante do Seminario Conciliar. As obras iniciáronse de inmediato, rematando a colocación das tubaxes en decembro dese mesmo ano. Daquela propúxose tamén a recolocación da fonte que pasa a situarse “en el lado sur de la escalinata que allí existe, construyendo a la vez un pequeño pilón con lo cual se obtendría un estancamiento de agua para utilizar en varios servicios públicos”. Este ano de 1906 figura nunha inscrición da fonte.

Na actualidade contamos coa fábrica que se dispuxo en 1906 situada xustamente no mesmo punto en que se propuxera, ao sur das escaleiras de acceso á costa do Cristo. O conxunto consta dun frontal perfilado cunha moldura rematada en pico na parte superior. No centro sitúase o cano metálico que verte a auga nunha pía pegada ao muro e con dúas barras en forma de forcada para apoiar as cántaras.

Bibliografía

TOJO RAMALLO, J.A. (coordinador e asesor do estudo histórico), REQUEJO ALONSO, B. (investigadora) e CUNS TURNES, A. (investigadora). Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)