mainimg
Código: FL0020
-
Auga
Localización

Barrio

Belvís-Trisca

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Fonte

Cronoloxía

1810

Historia

A auga é un dos elementos imprescindibles para o desenvolvemento humano, xunto co aire e a luz, e dende sempre influíu coa súa presenza no asentamento dos diversos pobos, que tiveron en conta a súa proximidade e abundancia para instalarse nun territorio. Os principais puntos para a captación de auga da cidade eran as fontes públicas, polo que os gobernantes, o Cabido e a poboación preocupábanse pola súa mellora, conservación e desenvolvemento.

O Bispo Sisnando I (880-920) foi o primeiro que procurou dar á cidade un subministro estable de auga no século X, mais foi o Arcebispo Diego Xelmírez no século XII quen fixo construír un acueduto e todo un sistema de conducións para alimentar Compostela dende a Fonte Branca, nos montes que coroan Vite e O Romaño.

Co crecemento demográfico de Santiago, os antigos recursos hidráulicos axiña se fixeron insuficientes para satisfacer as cada vez máis esixentes demandas de auga, polo que o Concello deulle gran importancia á procura de novos acuíferos, así como a captación e conservación deste recurso.

En Compostela só unha parte da poboación dispoñía dunha subministración propia de auga: aqueles que tiñan un pozo, ou os que conseguiran cota das augas que rebordaban das fontes ou que viñan pola traída da Fonte Branca. Deste xeito, só os máis ricos e as grandes institucións contaban cunha fonte para uso privado. O resto de habitantes tiña que acudir á fonte para o aprovisionamento de auga coa que beber, cociñar ou limpar.

O sistema máis común de recollida da auga baséase na existencia de canos. O cano de auga é o gran protagonista das fontes, pois deles bébese directamente ou se toma a auga en recipientes. Hai fontes nas que, por distintos motivos, a saída da auga lévase a cabo practicamente ao nivel do chan, mais o habitual é que exista certa altura entre o lugar por onde se produce a súa saída e o lugar onde a auga cae, de forma que o seu uso fágase máis fácil.

Dende un punto de vista arquitectónico, case todos os canos instálanse en frontóns ou pilastras. Os frontóns son grandes muros en forma de taboleiro, xeralmente decorados con diversos motivos e de perfil moi variado, de cuxa parte frontal saen os canos da fonte. Estes frontóns poden acharse exentos ou acaroados ás fachadas de vivendas, tapias medianeiras ou simples muros de contención de terras. Outros moitos canos teñen a súa saída por construcións de menor tamaño, que se denominan pilastras ou columnas verticais, por cuxo interior ascende a condución e dun de cuxos lados brota a auga. Aínda que os canos adoitan ser simples tubaxes de ferro, é frecuente que saian de mascaróns, relevos e outros adornos, ás veces da boca de cabezas humanas ou de animais.

O número de canos presente en cada fonte é moi variable, sendo o máis normal que dispoñan dun ou dous. Tamén os píos son habituais en todas as fontes, ou ben grandes tanques deseñados para o abastecemento do gando, ou pequenas cuncas coas funcións de desaugadoiro e servir de plataformas que facilitan a toma de auga e o enchido dos cántaros.

As prazas e lugares onde se instalaba unha fonte pública eran un importante punto de encontro da veciñanza e, polo tanto, un lugar onde informarse do que acontecía na cidade. Na contorna das fontes adoitaban instalarse negocios que consumían gran cantidade de auga, e que non sempre eran agradables: ferreiros, fornos e mesmo curtidoiros.

O crecemento da cidade trouxo unha enorme presión sobre o sistema de abastecemento: as ringleiras nas fontes medraban, o mantemento dos canos e conducións era un pesadelo, os barrios pedían fontes máis próximas e aumentaban as tomas ilegais. Estas penurias limitaban a vida e o desenvolvemento da cidade e das súas xentes.

A cidade de Santiago buscou desesperadamente auga baixo a terra. Os mananciais dos montes de Vite non bastaban para saciar a sede dunha cidade que se expandía cara aos barrios rurais. Estes clamaron por fontes propias, e a construción destas, xunto coa introdución das conducións de ferro na traída, trouxo estabilidade ao sistema e alongou a súa vida até a modernización de 1922.

A cidade devecía pola moderna subministración, mais esta supuxo a fin da razón de ser das propias fontes, que pasaron a ser un ornamento no espazo urbano. Mudou radicalmente a súa función e tamén a forma na que nós as percibimos. A chegada da traída tamén supuxo a fin de dous oficios tradicionais quer eran exercidos por mulleres: as lavandeiras e as augadoras.

As fontes tiñan unha gran importancia económica nas cidades xa que xeraban o oficio de augadora ou fonteira, unha persoa, normalmente muller, que levaba a auga ás casas da xente acomodada. As mozas recollían as sellas, agardaban a súa quenda na fonte, e logo volvían cos baldes na cabeza, facendo moitos portes ao día por unhas poucas moedas. Esta era a principal fonte de ingresos de moitas mulleres e as súas familias.

Os oficios de augadoras e lavandeiras esmoreceron coa instalación da traída de auga ás casas ao ser as familias podentes, que contrataban a estas mulleres, as primeiras en instalar a auga corrente nos seus domicilios. A instalación de pilóns nas casas e a introdución dos electrodomésticos fixo innecesaria a función destas mulleres.

Descrición

Emprazada diante da Capela da Virxe do Portal, no Convento de Belvís, incrustada no muro das escaleiras de subida.

O convento do mesmo nome constrúese durante os primeiros anos do século XIV. Segundo os datos recollidos dun dos seus documentos Tumbo polo Padre Frei Pedro de San Tomás en 1567, consta que no capítulo celebrado en París en 1306 se lle deu licencia a Frei Juan de San Miguel, Prior do Convento de Bonaval, e a Frei Lope Bento e Frei Juan de San Miguel para que “eligiesen, buscasen y escogiesen un lugar y sitio cómodo y decente para hacer y edificar un convento y monasterio de monjas del Orden de Santo Domingo en la Ciudad de Santiago”. No capítulo provincial celebrado en Ribadavia pouco despois, comisionouse a estes monxes a marchar a terras de Castela na procura dalgunhas relixiosas que estivesen dispostas a residir no novo edificio.

En 1314 noméase Priora a dona Velasquida, monxa do Convento de Santa María da cidade de Zamora. Mais os verdadeiros fundadores da comunidade, e como tales figurarán en todos os documentos, serán dona Juana Estévanez, que substitúe no cargo á súa antecesora, e don Juan de Ocampo, Bispo de León, que ceden libremente todos os seus bens e posesións das vilas de San Julián de Cabaleiros, Santa María de Castaeda e Villafranca de Valcázar, para pagar as obras de remate do edificio.

Nunca foi ratificada ningunha escritura de cesión, doazón ou venda de auga por parte das autoridades municipais para esta comunidade de relixiosas. A segunda parte do Tumbo así o indica expresamente: “el caño de la fuente y su agua la posee este convento por la inmemorial, no hay instrumento alguno que acredite su compra o donación”. Parece que as primitivas canalizacións, que a unían cun manancial no Agro da Raposa Grande, leváronse a cabo simultaneamente á construción do edificio, alá polo século XIV.

A actitude das sucesivas corporacións municipais, malia esta inexistencia contractual, caracterizouse por un certo sentido protector cara ás relixiosas, coidando sempre polo correcto funcionamento das instalacións, aínda a custa dos intereses particulares dalgúns veciños dos barrios achegados.

O 15 de outubro de 1789, por exemplo, obrigarán a don Francisco Rey e a don Silverio Moreno a pechar o Agro da Raposa Grande, onde está a arqueta principal que abastece Belvís, e a entregar a chave ao convento “para registrar el Caño, y componerlo cuando fuese menester, aunque fuese con pérdida de frutos, transitar carros, etc... como también de no plantar árbol de ninguna clase a distancia de seis pies del caño e igualmente de poner unas piedras al alta por sobre la Cañería para conocer la dirección”.

En 1826, as monxas expoñen ao Concello que dende había tempo viñan decatándose da escaseza continua de auga, polo que pensaron indagar a causa. Tamén denuncian que no lugar da Cruz de San Pedro “han fabricado dos vertederos sobre el dicho caño arrojando por ellos aguas inmundas, y formando una letrina juntamente con el zurro que sale de una cuadra, el que con facilidad puede penetrar al insinuado caño, y de este modo perjudicar a la salud de las dichas religiosas, y también a los vecinos que se utilizan de las mismas aguas”.

En 1895, como resposta a unha instancia presentada no Concello polo representante do convento, don Manuel Losada, obrígase aos propietarios das casas número 1 e 2 da Cruz de San Pedro a que executen inmediatamente as obras necesarias de illamento do acueduto de Belvís das filtracións de vertedoiros, pozos negros e cuadras, e ao Convento de Belvís para que execute as obras indispensábeis no mencionado acueduto para a pureza das augas.

Bibliografía

TOJO RAMALLO, J.A. (coordinador e asesor do estudo histórico), REQUEJO ALONSO, B. (investigadora) e CUNS TURNES, A. (investigadora). Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002

Fotos actuais


Fotos antigas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)