mainimg
Código: FL0100
-
Auga
Localización

Barrio

Vista Alegre-San Xoán

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Fonte

Cronoloxía

Século XIX

Historia

A auga é un dos elementos imprescindibles para o desenvolvemento humano, xunto co aire e a luz, e dende sempre influíu coa súa presenza no asentamento dos diversos pobos, que tiveron en conta a súa proximidade e abundancia para instalarse nun territorio. Os principais puntos para a captación de auga da cidade eran as fontes públicas, polo que os gobernantes, o Cabido e a poboación preocupábanse pola súa mellora, conservación e desenvolvemento.

O Bispo Sisnando I (880-920) foi o primeiro que procurou dar á cidade un subministro estable de auga no século X, mais foi o Arcebispo Diego Xelmírez no século XII quen fixo construír un acueduto e todo un sistema de conducións para alimentar Compostela dende a Fonte Branca, nos montes que coroan Vite e O Romaño.

Co crecemento demográfico de Santiago, os antigos recursos hidráulicos axiña se fixeron insuficientes para satisfacer as cada vez máis esixentes demandas de auga, polo que o Concello deulle gran importancia á procura de novos acuíferos, así como a captación e conservación deste recurso.

En Compostela só unha parte da poboación dispoñía dunha subministración propia de auga: aqueles que tiñan un pozo, ou os que conseguiran cota das augas que rebordaban das fontes ou que viñan pola traída da Fonte Branca. Deste xeito, só os máis ricos e as grandes institucións contaban cunha fonte para uso privado. O resto de habitantes tiña que acudir á fonte para o aprovisionamento de auga coa que beber, cociñar ou limpar.

O sistema máis común de recollida da auga baséase na existencia de canos. O cano de auga é o gran protagonista das fontes, pois deles bébese directamente ou se toma a auga en recipientes. Hai fontes nas que, por distintos motivos, a saída da auga lévase a cabo practicamente ao nivel do chan, mais o habitual é que exista certa altura entre o lugar por onde se produce a súa saída e o lugar onde a auga cae, de forma que o seu uso fágase máis fácil.

Dende un punto de vista arquitectónico, case todos os canos instálanse en frontóns ou pilastras. Os frontóns son grandes muros en forma de taboleiro, xeralmente decorados con diversos motivos e de perfil moi variado, de cuxa parte frontal saen os canos da fonte. Estes frontóns poden acharse exentos ou acaroados ás fachadas de vivendas, tapias medianeiras ou simples muros de contención de terras. Outros moitos canos teñen a súa saída por construcións de menor tamaño, que se denominan pilastras ou columnas verticais, por cuxo interior ascende a condución e dun de cuxos lados brota a auga. Aínda que os canos adoitan ser simples tubaxes de ferro, é frecuente que saian de mascaróns, relevos e outros adornos, ás veces da boca de cabezas humanas ou de animais.

O número de canos presente en cada fonte é moi variable, sendo o máis normal que dispoñan dun ou dous. Tamén os píos son habituais en todas as fontes, ou ben grandes tanques deseñados para o abastecemento do gando, ou pequenas cuncas coas funcións de desaugadoiro e servir de plataformas que facilitan a toma de auga e o enchido dos cántaros.

As prazas e lugares onde se instalaba unha fonte pública eran un importante punto de encontro da veciñanza e, polo tanto, un lugar onde informarse do que acontecía na cidade. Na contorna das fontes adoitaban instalarse negocios que consumían gran cantidade de auga, e que non sempre eran agradables: ferreiros, fornos e mesmo curtidoiros.

O crecemento da cidade trouxo unha enorme presión sobre o sistema de abastecemento: as ringleiras nas fontes medraban, o mantemento dos canos e conducións era un pesadelo, os barrios pedían fontes máis próximas e aumentaban as tomas ilegais. Estas penurias limitaban a vida e o desenvolvemento da cidade e das súas xentes.

A cidade de Santiago buscou desesperadamente auga baixo a terra. Os mananciais dos montes de Vite non bastaban para saciar a sede dunha cidade que se expandía cara aos barrios rurais. Estes clamaron por fontes propias, e a construción destas, xunto coa introdución das conducións de ferro na traída, trouxo estabilidade ao sistema e alongou a súa vida até a modernización de 1922.

A cidade devecía pola moderna subministración, mais esta supuxo a fin da razón de ser das propias fontes, que pasaron a ser un ornamento no espazo urbano. Mudou radicalmente a súa función e tamén a forma na que nós as percibimos. A chegada da traída tamén supuxo a fin de dous oficios tradicionais quer eran exercidos por mulleres: as lavandeiras e as augadoras.

As fontes tiñan unha gran importancia económica nas cidades xa que xeraban o oficio de augadora ou fonteira, unha persoa, normalmente muller, que levaba a auga ás casas da xente acomodada. As mozas recollían as sellas, agardaban a súa quenda na fonte, e logo volvían cos baldes na cabeza, facendo moitos portes ao día por unhas poucas moedas. Esta era a principal fonte de ingresos de moitas mulleres e as súas familias.

Os oficios de augadoras e lavandeiras esmoreceron coa instalación da traída de auga ás casas ao ser as familias podentes, que contrataban a estas mulleres, as primeiras en instalar a auga corrente nos seus domicilios. A instalación de pilóns nas casas e a introdución dos electrodomésticos fixo innecesaria a función destas mulleres.

Descrición

Localizada a un nivel inferior á rúa do Morón e pegada ao muro do Convento de San Francisco. Está construída en granito con dous canos de ferro. Sobre o de saída da auga atópase un escudo co campo interior sen labrar. Sobre el, unha cruz grega flordelisada e de tipo procesional.

Parece ser que no pasado existían tres canos: un central e redondo e dous laterais. Actualmente só funciona un dos laterais, xa que os outros dous foron tapados con cemento. A auga desauga a través dunha canle que corre baixo os muros lindeiros cara ao río dos Sapos.

En 1841 os veciños da rúa da Costa Nova denuncian que o 18 de novembro do ano anterior, por causas dunhas obras destruírase a Fonte do Morón, da que se abastecían. Despois dunha inspección na zona, a Comisión de Policía Urbana detecta as vellas canalizacións que dende a muralla de San Francisco conducían a auga a un depósito, e de alí a esta fonte, contemplando a necesaria reparación: “todo de cantería... y embetunada, así como desmontar dicha fuente para embetunarla de nuevo, a fin de que el agua salga por los caños”.

En 1853 o brigadier comandante militar de Santiago, don Benito Menacho, quéixase da escaseza de auga na fonte e, como a gornición, acuartelada en Santa Isabel, se abastecía dela, diríxese ao Alcalde para que ordene o seu arranxo.

En 1869 o sobrestante informa de que as augas sobrantes corren libres polo barrio de Vista Alegre e bifurcacións do barrio dos Sapos. A causa parece ser unha canle de pedra establecida no río dos Sapos, 50 metros augas abaixo do punto de unión, construído pouco antes co fin de recoller as augas para regar os prados do Convento de San Francisco. O arquitecto municipal, tralo recoñecemento do cano, deduce que o atoamento se debe á presa construída para o rego das mencionadas praderías. Por iso considera indispensable que a toma de auga siga a liña de puntos que existían antes da construción da presa.

En 1870 o sobrestante informa de novo ao Alcalde de que “ha visto que las aguas que despiden los caños de esta, se depositan o retienen en el pilón y pavimento de dicha fuente, cuya causa es al parecer producida por el embalse o estancamiento de las del río que desde Nuestra Señora de la Fuente va a los Sapos, en un estanque de piedra que se ha establecido de nuevo por los Padres Misioneros de San Francisco como unos 50 metros aguas abajo del punto en que se une el caño de la fuente a dicho río, con cuya obra se le sacó a este la fuerza de la corriente y deteniendo la arena, tierra y vegetal y demas que el agua arrastraba, cegó completamente el cauce de este y formó un islote o torreón en el medio, que si continua tal y cual está no sólo inutilizará la fuente sino que puede producir inundaciones”.

Bibliografía

TOJO RAMALLO, J.A. (coordinador e asesor do estudo histórico), REQUEJO ALONSO, B. (investigadora) e CUNS TURNES, A. (investigadora). Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)