mainimg
Código: FL0031
-
Auga
Localización

Barrio

Cidade histórica

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Fonte ornamental

Cronoloxía

1747

Autor

Fernando de Casas Novoa

Historia

Dende a súa orixe na antigüidade, as cidades tiveron que contar con puntos de abastecemento de auga para que os seus habitantes contasen con ela tanto para beber como para as necesidades hixiénicas. Tiñan unha grande importancia, polo que deseguida adoptaron unha dobre función na que o seu utilitarismo como punto de abastecemento complementouse co seu uso como elemento ornamental. Deste xeito as fontes pasaron de ser simples estruturas funcionais, para ser consideradas monumentos públicos que contribuían ao ornato urbanístico.

Nas cidades grecorromanas deseñouse un modelo de fonte pública que combinaba a función de surtidor e estanque para servir auga, coa de elemento urbano referencial. Realizáronse fontes nas que a auga xurdía da boca dun animal, dunha furna, dunha ninfa ou dunha ánfora sostida por un neno, sendo recollida nunha pía decorada.

Durante a Idade Media, os deseños das fontes monumentais continúan a súa evolución como mostra da expresión artística, desenvolvendo as tipoloxías que se irán constituíndo no Renacemento e no Barroco.

A cidade monumental de Compostela conserva un urbanismo alto-medieval protagonizado pola basílica do Apóstolo, a partir da cal dispóñense as rúas e prazas. Case todas estes espazos abertos nos que se desenvolve a vida urbana contan cunha fonte pública no seu centro que artella o espazo.

As fontes monumentais soen seguir dúas tipoloxías que se foron constituíndo ao longo dos séculos. A primeira delas está configurada por unha arquitectura mural na que se insiren os elementos da fonte, mentres que a segunda ten unha composición baseada no pío circular, en ocasións poligonal ou lobulado, sobre o que se erguía unha árbore central na que se situaban os canos e os depósitos secundarios de auga, dispostos segundo o eixo de simetría. A auga elévase até o surtidor, colocado no remate superior do conxunto, para ir caendo a través dos diferentes elementos decorativos que conforman a fonte.

Na Compostela de Xelmírez (século XII) levantouse unha fonte ornamental do tipo de pío circular na Praza do Paraíso, a actual Praza da Inmaculada, que foi a primeira de moitas fontes monumentais construídas na cidade ao longo da súa historia.

A finais do século XVIII, e durante todo o século XIX, o Concello de Santiago acomete unha serie de reformas urbanísticas para a mellora e xeneralización das infraestruturas da cidade. Estas melloras suporán grandes cambios nos servizos urbanos de abastecemento de augas, alumeado, rede de sumidoiros ou pavimentación mediante o lousado en pedra.

Dentro desta mellora das infraestruturas da cidade destaca o aspecto relacionado coa condución de augas, a reparación dos canos e a construción de fontes, de gran importancia xa que este era o único sistema de abastecemento de auga potable á cidade. Estas novas fontes son, en moitos dos casos, obras monumentais que contribúen ao ornato da cidade.

Mais as fontes non sempre tiveron a debida consideración, senón que sufriron moitos avatares no seu devir histórico, foron trasladadas, reformadas ou mutiladas dos seus elementos característicos. Por todo isto, recentemente promoveuse a restauración e a recuperación da funcionalidade das fontes históricas da cidade, xunto cun un plan de mantemento que garanta a súa conservación futura. Estas obras sempre están precedidas por un estudo histórico, artístico e social da súa función.

Algunha destas fontes está integrada na rede histórica de abastecemento de auga mentres que outras contan con manancial propio. Os criterios de intervención respectan ao máximo o valor patrimonial, polo que procúrase restablecer o abastecemento da rede histórica onde sexa posible, mentres que nas fontes con manancial propio revísase a captación e compróbanse fugas, nas fontes ornamentais deséñase un sistema de filtrado e recirculación para evitar consumos innecesarios.

Descrición

Fonte construída en granito, emprazada no centro do claustro principal do Mosteiro de San Martiño Pinario.

Este mosteiro ten a súa orixe nos tempos de Sisnando I, que as antigas crónicas describen como o auténtico e primeiro fundador. A relación cos monxes de Santa María da Corticela, capela actualmente anexa á Catedral, é moi estreita, xa que dende o ano 899 foron os moradores de San Martiño. No século XV concédenselles as rendas procedentes de 32 moratorias, capital que permite acometer a remodelación total do xa deteriorado edificio.

No Libro Tumbo da Cidade descríbese unha doazón feita ao mosteiro dun ramal da praza, entre este e o hospital: para que se aprovechen della en todo lo que por bien tuviese en condición que cuanto a la arca de agua que viene por dicho canal para la dicha ciudad que es asimismo de la dicha ciudad para el bien e pro común... se obligan a hacer y hagan luego una arca de piedra de grano, de altura de un hombre o lo que fuese menester a vista del maestro de la obra de la Santa Iglesia de Santiago... con su llave, y se de la dicha llave a la persona que la dicha ciudad para ello deputase y mandase para que la venga y vaya a la dicha arca de noche, de día e quando quisiere e fuese menester.

Ao longo da segunda metade do século XVI, entre 1561 e 1594, sucédese unha serie interminable de queixas e conflitos, en ocasións moi graves, entre a cidadanía e San Martiño, por mor dunha arqueta construída no interior do recinto do edificio. A tensión irá en aumento até chegar a facerse insostible. En 1561, un grupo de veciños acusan aos monxes de apropiarse de maior cantidade de auga da que se lles concedeu no pasado, mentres que moitas das fontes públicas carecen dela. Noutras ocasións, o sentir popular loitará por que se obrigue ao mosteiro a situar a arqueta no lugar de tránsito público onde poida ser controlada diariamente polas autoridades. O Concello verase forzado a intervir, obrigando aos monxes a cambiar a pechadura e, anos máis tarde, a recompoñela dado o seu grave estado de deterioro.

O 10 de marzo de 1569, a situación adquire un cariz extremadamente serio, mesmo con certas connotacións de revolta que obrigan ao Procurador Xeral a presentarse ante a Real Audiencia na busca dunha solución definitiva.

En 1594, a autoridade local determina que ...se mude para afuera del Monasterio la arqueta que se encuentra dentro del mismo.

No claustro principal do edificio, coñecido como o da Portería, atópase unha fonte de granito, atribuída a don Fernando de Casas e Novoa en 1747. Don José María Fernández Sánchez realizóu unha interesante descrición dela en 1880. Un dos fragmentos máis significativos di ao respecto: El patio esta convertido en jardín, con una soberbia fuente en el centro, que es el más hermoso de cuantos monumentos de esta clase hay en Santiago: colocada en el claustro principal realzaría de un modo indecible su majestad y belleza. Del centro del pilón sale una delgada columna ática, que sostiene todo el peso de la gran mole. Forma su cúspide un precioso florón, delicadamente esculpido, sobre el cual se veía en otro tiempo una estatuita ecuestre del Santo Titular, que sirvió de blanco a los soldados, quienes de este modo la destruyeron, cuando después de la exclaustración del Monasterio quedó convertido en cuartel. El tallo de la flor esta escondido por cuatro escudos, perfectamente orientados: el del N contiene las armas de Castilla; el del E las del Santo Apóstol; el del S las de España y el del O las del Monasterio. Debajo de los escudos, por ocho gárgolas, en las cuales desplegó el artista lozana y rica fantasía, cae el agua en un tazón del que pasa por otras cuatro gárgolas, no menos fantásticas, a otro inmenso tazón de granito de una sola pieza, que tiene de diámetro 2 metros 60 centímetros. En la superficie exterior lleva esculpidos los mismos escudos de armas del Monasterio, de San Benito y de la Ordenes militares que vimos en el refectorio. Por cuatro preciosas gárgolas más viértense las aguas en el pilón.

Bibliografía

TOJO RAMALLO, J.A. (coordinador e asesor do estudo histórico), REQUEJO ALONSO, B. (investigadora) e CUNS TURNES, A. (investigadora). Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002

Fotos actuais


Fotos antigas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)