mainimg
Código: FL0008
-
Auga
Localización

Barrio

Cidade histórica

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Fonte

Cronoloxía

1532

Historia

A auga é un dos elementos imprescindibles para o desenvolvemento humano, xunto co aire e a luz, e dende sempre influíu coa súa presenza no asentamento dos diversos pobos, que tiveron en conta a súa proximidade e abundancia para instalarse nun territorio. Os principais puntos para a captación de auga da cidade eran as fontes públicas, polo que os gobernantes, o Cabido e a poboación preocupábanse pola súa mellora, conservación e desenvolvemento.

O Bispo Sisnando I (880-920) foi o primeiro que procurou dar á cidade un subministro estable de auga no século X, mais foi o Arcebispo Diego Xelmírez no século XII quen fixo construír un acueduto e todo un sistema de conducións para alimentar Compostela dende a Fonte Branca, nos montes que coroan Vite e O Romaño.

Co crecemento demográfico de Santiago, os antigos recursos hidráulicos axiña se fixeron insuficientes para satisfacer as cada vez máis esixentes demandas de auga, polo que o Concello deulle gran importancia á procura de novos acuíferos, así como a captación e conservación deste recurso.

En Compostela só unha parte da poboación dispoñía dunha subministración propia de auga: aqueles que tiñan un pozo, ou os que conseguiran cota das augas que rebordaban das fontes ou que viñan pola traída da Fonte Branca. Deste xeito, só os máis ricos e as grandes institucións contaban cunha fonte para uso privado. O resto de habitantes tiña que acudir á fonte para o aprovisionamento de auga coa que beber, cociñar ou limpar.

O sistema máis común de recollida da auga baséase na existencia de canos. O cano de auga é o gran protagonista das fontes, pois deles bébese directamente ou se toma a auga en recipientes. Hai fontes nas que, por distintos motivos, a saída da auga lévase a cabo practicamente ao nivel do chan, mais o habitual é que exista certa altura entre o lugar por onde se produce a súa saída e o lugar onde a auga cae, de forma que o seu uso fágase máis fácil.

Dende un punto de vista arquitectónico, case todos os canos instálanse en frontóns ou pilastras. Os frontóns son grandes muros en forma de taboleiro, xeralmente decorados con diversos motivos e de perfil moi variado, de cuxa parte frontal saen os canos da fonte. Estes frontóns poden acharse exentos ou acaroados ás fachadas de vivendas, tapias medianeiras ou simples muros de contención de terras. Outros moitos canos teñen a súa saída por construcións de menor tamaño, que se denominan pilastras ou columnas verticais, por cuxo interior ascende a condución e dun de cuxos lados brota a auga. Aínda que os canos adoitan ser simples tubaxes de ferro, é frecuente que saian de mascaróns, relevos e outros adornos, ás veces da boca de cabezas humanas ou de animais.

O número de canos presente en cada fonte é moi variable, sendo o máis normal que dispoñan dun ou dous. Tamén os píos son habituais en todas as fontes, ou ben grandes tanques deseñados para o abastecemento do gando, ou pequenas cuncas coas funcións de desaugadoiro e servir de plataformas que facilitan a toma de auga e o enchido dos cántaros.

As prazas e lugares onde se instalaba unha fonte pública eran un importante punto de encontro da veciñanza e, polo tanto, un lugar onde informarse do que acontecía na cidade. Na contorna das fontes adoitaban instalarse negocios que consumían gran cantidade de auga, e que non sempre eran agradables: ferreiros, fornos e mesmo curtidoiros.

O crecemento da cidade trouxo unha enorme presión sobre o sistema de abastecemento: as ringleiras nas fontes medraban, o mantemento dos canos e conducións era un pesadelo, os barrios pedían fontes máis próximas e aumentaban as tomas ilegais. Estas penurias limitaban a vida e o desenvolvemento da cidade e das súas xentes.

A cidade de Santiago buscou desesperadamente auga baixo a terra. Os mananciais dos montes de Vite non bastaban para saciar a sede dunha cidade que se expandía cara aos barrios rurais. Estes clamaron por fontes propias, e a construción destas, xunto coa introdución das conducións de ferro na traída, trouxo estabilidade ao sistema e alongou a súa vida até a modernización de 1922.

A cidade devecía pola moderna subministración, mais esta supuxo a fin da razón de ser das propias fontes, que pasaron a ser un ornamento no espazo urbano. Mudou radicalmente a súa función e tamén a forma na que nós as percibimos. A chegada da traída tamén supuxo a fin de dous oficios tradicionais quer eran exercidos por mulleres: as lavandeiras e as augadoras.

As fontes tiñan unha gran importancia económica nas cidades xa que xeraban o oficio de augadora ou fonteira, unha persoa, normalmente muller, que levaba a auga ás casas da xente acomodada. As mozas recollían as sellas, agardaban a súa quenda na fonte, e logo volvían cos baldes na cabeza, facendo moitos portes ao día por unhas poucas moedas. Esta era a principal fonte de ingresos de moitas mulleres e as súas familias.

Os oficios de augadoras e lavandeiras esmoreceron coa instalación da traída de auga ás casas ao ser as familias podentes, que contrataban a estas mulleres, as primeiras en instalar a auga corrente nos seus domicilios. A instalación de pilóns nas casas e a introdución dos electrodomésticos fixo innecesaria a función destas mulleres.

Descrición

Na Baixa Idade Media as fontes documentais falan da existencia de varias fontes dentro da cidade amurallada como a de San Miguel, a da Praza do Campo de San Bieito (hoxe Praza de Cervantes), Praterías, o Franco, Raíña, Pitelos e a Fonte Sequelo.

As súas primeiras referencias históricas datan do século XII, cando se fala que a auga desta fonte provén dun manancial propio. Xa no século XVI estaba considerada como un dos principais puntos de abastecemento de auga para a poboación da cidade. Esta fonte de época renacentista non se conserva, mais sabemos que estaba composta por tres canos, un chafariz e un gran pío que, cheo de auga, servía para dar de beber ás cabalerías e encher con rapidez baldes en caso de incendio.

Xa en 1541, Gregorio de Seoane, oficial de cantería, describiu o estado desta fonte para a Real Provisión de Carlos V como lamentable, posto que botaba moi pouca auga, ao igual que outras fontes da cidade como San Miguel, Franco, Pitelos ou Porta do Camiño.

A medida que avanza o século XIX medra a poboación en Compostela, polo que as fontes existentes son insuficientes para cubrir as necesidades de auga dos cidadáns. O Concello vese obrigado a construír algunha fonte máis en puntos distantes e necesitados de subministro, ou reformar as xa existentes.

Ademais da fonte de Fonte Sequelo, outras destas fontes populares construídas no século XIX serían da rúa do Espírito Santo, a de Belvís, Pitelos, Fonte Sequelo, a do Burro ou a das Hortas. A maior parte destas fontes chegaron en bo estado até os nosos días debido á constante preocupación decimonónica pola súa conservación e mantemento, para que o abastecemento de auga funcionase con regularidade.

A Fonte Sequelo é unha fonte popular, na que prima o utilitarismo como punto de abastecemento de auga potable para a poboación de Santiago de Compostela. As fontes populares son máis comúns que as monumentais e atópanse nos puntos máis diversos e afastados do núcleo urbano. Seguen un modelo máis ou menos común, que consiste nun sinxelo respaldo de pedra apenas sen decorar, de onde sae o cano polo que abrolla a auga. Debaixo do cano colócase unha pía na que se recollen as augas, que ás veces sitúase sobre un paso ou escaleira que a eleva un pouco da rúa.

A Fonte Sequelo segue esta liña xeral das fontes populares, xa que ten unha estrutura de fermosa sinxeleza. Salva o desnivel da rúa de Xelmírez onde está situada por medio dun muro de pedra semicircular onde se sitúa o cano metálico polo que abrolla a auga e cae directamente no sumidoiro redondo que hai baixo el, eliminándose a gran pía que soe acompañar a estas fontes.

No século XX, algunha destas fontes populares desapareceron ao ser instalado o sistema de abastecemento de auga a domicilio. As fontes monumentais, sen embargo, consérvanse debido ao seu carácter ornamental. Nos últimos anos seguíronse construíndo fontes en toda a cidade ao seguir abríndose prazas e parques. Estas fontes teñen un sentido estritamente decorativo e monumental.

En 2013 a Oficina Técnica do Consorcio de Santiago promoveu a restauración de sete fontes históricas da cidade: Praza de Fonseca, Fonte Sequelo, Virxe da Cerca, Porta do Camiño, San Martiño Pinario, Toural e Santa Clara.

O arquitecto do Consorcio responsable do proxecto, Xosé Allegue Fernández, sinalaba que ademais da restauración, buscábase a recuperación da súa funcionalidade, conservación e posta en valor. As diferentes intervencións complétanse co deseño dunha estratexia de mantemento, limpeza e conservación axeitada das fontes. Nesta liña, restableceuse o abastecemento da rede histórica onde foi posible, nas fontes con manancial propio revisouse a captación e comprobáronse as fugas, mentres que nas fontes ornamentais deseñouse un sistema de filtrado e recirculación para evitar un consumo innecesario de auga.

O desaugadoiro fora modificado incorporando un sumidoiro sobre a pía, polo que se recuperou o vaso de baleirado orixinal. Este desaugadoiro provocaba que as salpicaduras da auga fora constante, mollando toda a plataforma e facendo que proliferasen musgos e outra vexetación. Reparáronse as fugas que tiña a canle de alimentación da fonte e fíxose unha limpeza de vexetación e sucidade. Substituíuse o vello cartel de plástico de aviso de non potabilidade por unha placa de bronce e o cano de aceiro substituíse por outro de fundición.

Bibliografía

TOJO RAMALLO, J.A. (coordinador e asesor do estudo histórico), REQUEJO ALONSO, B. (investigadora) e CUNS TURNES, A. (investigadora). Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002

Fotos actuais


Fotos antigas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)